Onze visie

Thuis in wonen, welzijn en zorg

Missie van de Maria Dommer Stichting

Maria Dommer is een maatschappelijk betrokken en professionele zorgorganisatie die aan de ouderen in Maarssen en omstreken een kwalitatief hoogwaardig pakket van diensten levert op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Zorgvisie van Maria Dommer

Maria Dommer streeft naar een warm en respectvol werk -, leef- en woonklimaat waarin de vraag van onze cliënten voorop staat. Maria Dommer biedt wonen, welzijn en zorg, waarbij uitgegaan wordt van de omstandigheden en mogelijkheden van onze bewoners. Maria Dommer houdt nadrukkelijk rekening met de autonomie en privacy van onze bewoners, met respect voor ieders achtergrond en overtuiging. Maria Dommer biedt kwalitatief verantwoorde zorg. De medewerkers geven tijdens het werken invulling aan een bewonervriendelijke organisatie, waarbij zij zich bewust zijn van de afhankelijkheid van onze bewoners. Dit komt tot uiting in de houding van de medewerkers, die gekenmerkt wordt als persoonlijk, empatisch, loyaal en integer. Het management zal de medewerkers in deze houding stimuleren en motiveren door het bieden van voldoende zelfstandigheid en vrijheid van handelen om invulling te geven aan de zorgvisie. Maria Dommer is aanspreekbaar op haar dienstverlening.

Waarden (PELIKAAN)

Persoonlijk
Maria Dommer ziet de cliënt als een individu met eigen wensen en behoeftes. Medewerkers benaderen de zorgvrager en collega’s op een respectvolle manier. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen mensen.

Empathie (inlevingsvermogen)
Maria Dommer vindt dat de bewoner niet benaderd wordt als een zieke met beperkingen, maar als een mens met een eigen identiteit en mogelijkheden. Iemand krijgt professionele zorg met een individuele benadering. Bewoners worden op een persoonlijke en holistisch manier bejegend.

Luisteren 
Door het luisteren naar de wensen en behoeften van de zorgvrager kunnen we Zorg op Maat leveren. In overleg met de bewoner wordt er een individueel zorg- of dienstenarrangement samengesteld. Door het luisteren naar medewerkers wil Maria Dommer goed werkgeverschap tonen. Het richten op en naar externe ontwikkelingen doet Maria Dommer snel anticiperen.

Integriteit 

Medewerkers houden rekening met identiteit/levenbeschouwelijk achtergrond van zorgvragers en collega’s. We zijn betrouwbaar en loyaal in het werk en in contact met anderen. We nemen verantwoordelijkheid voor eigen functioneren en eigen gedrag en zijn hierop aan te spreken.

Kleinschalig
Maria Dommer wil in een huiselijke omgeving (verpleeghuis)zorg bieden in het woonzorgcentrum en in groepswoningen in de wijk waarin de bewoner en vraaggericht werken centraal staan.

Autonomie
Zelfstandigheid en het behouden van de zelfredzaamheid heeft Maria Dommer hoog in het vaandel. Alle activiteiten en zorg- en dienstverlening is hieraan ondersteunend.

Iedere medewerker heeft vrijheid van handelen en draagt verantwoording voor zijn/haar eigen handelen. Maria Dommer is een zelfstandige stand-alone organisatie die, al dan niet in samenwerking met derden, zorg en diensten levert aan ouderen.

Actief (initiatief) Maria Dommer wil – door duurzaam ondernemen – actief part

iciperen in de regionale samenleving. Eigen initiatief bij medewerkers wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Zelfstandig wonende ouderen en interne – en externe bewoners kunnen zich aansluiten bij de activiteiten die door Maria Dommer worden georganiseerd of gefaciliteerd en die gericht zijn op het actief en betrokken blijven.

Nabijheid
Maria Dommer is een lokale zorgaanbieder. Als steunpunt in de wijk zijn we in staat om adequaat en in de directe omgeving een kwalitatief hoogwaardig pakket aan haal-, breng- en servicediensten aan te bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Kernwaarden Maria Dommer : Persoonlijk – Kleinschalig – in de Nabijheid

Menu