Bestuur en Management Team

De Maria Dommer Stichting  kent een eenhoofdige Raad van Bestuur die belast is met de besturing van de organisatie. Deze functie wordt vervuld door mevrouw Karin Manuel. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Maria Dommer Stichting en aanvullende reglementen.  De voornaamste taken van het Bestuur zijn het ontwikkelen, bijstellen en uitvoeren van het strategische beleid. Daarnaast overlegt het Bestuur met de medezeggenschapsorganen zoals de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Managementteam

Het Managementteam is onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, de uitvoering van strategieën en de realisatie van de organisatiedoelen.

Het managementteam binnen Maria Dommer bestaat uit:

  • Karin Manuel (Bestuurder)
  • Jaap Evers (Manager Bedrijfsvoering)
  • Alex Geers (Manager Zorg)
  • Jos Schrikkema (Manager Facilitair)
  • Amy de Graaff (HR Business partner)

Verantwoording onkosten Raad van Bestuur

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie wordt jaarlijks openbaar verantwoord welke onkosten zijn gemaakt door de Raad van Bestuur ten behoeve van de uitvoering van zijn functie.

Er is een regeling vastgesteld door de Raad van Toezicht over het beleid en verantwoording van onkosten door de Raad van Bestuur.  Deze regeling is hier te downloaden.

Menu