Goed om te weten

Vergoedingen en indicaties

Aan de zorg van Maria Dommer zijn kosten verbonden. Soms betaalt u die zelf, maar veelal kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. De bekostiging van zorg wordt in Nederland geregeld via drie verschillende wetten:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringwet (Zvw)

 Zorg en ondersteuning thuis vanuit de Wmo

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor ondersteuning thuis, wordt gekeken naar wat u zelf nog kunt.

Gemeente Stichtse Vecht mag voor de ondersteuning een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en partner. Het CAK int de eigen bijdrage. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel 0800 – 1925. Of vraag ernaar bij het Wmo-loket van de gemeente.

Zorg vanuit de Wlz

Voor wie intensieve zorg nodig heeft, komt het zorgcentrum in zicht. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn, maar soms is het de beste oplossing. Wie toch graag thuis wil blijven, kan ook kiezen voor intensieve zorg thuis, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget (pgb).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bekijkt of u recht heeft op Wlz-zorg. Een belangrijk criterium is of u de hele dag zorg en toezicht nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit af en stelt ook een zorgprofiel vast.

Iedereen in Nederland is verzekerd voor Wlz-zorg en betaalt hiervoor premie. Vaak betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dat wordt geregeld via het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Belastingdienst. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl of bel 0800 – 0087.

Zorg via uw zorgverzekering

Met een zorgverzekering regelt u dat uw ziektekosten worden betaald, zoals medische behandelingen, wijkverpleging, medicijnen, hulpmiddelen en fysiotherapie. In Nederland is iedereen (met uitzondering van enkele groepen) verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De verplichting geldt alleen voor het basispakket.

De inhoud van het basispakket is bij iedere verzekeraar gelijk, maar de voorwaarden, kosten en geleverde service verschillen. Niet alle soorten zorg en behandeling zijn verzekerd in het basispakket. Zorgverzekeraars bieden verschillende aanvullende verzekeringen, van beperkt tot een zeer uitgebreide verzekering. U kunt zelf bepalen of u een aanvullende verzekering wilt afsluiten.

Voor de medisch noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of medicijnverstrekking, is de wijkverpleegkundige er voor u. Die zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering.

Onze medewerkers van het klantenservicebureau zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van vergoedingen en indicaties. Tel.: 0346-587350.

Hoe hoog is de eigen bijdrage aan het CAK? 

Voor informatie over uw eigen bijdrage dient u contact op te nemen met het CAK. Op de website www.hetcak.nl staat een rekenmodel waarmee u na het invullen van een aantal gegevens een idee krijgt van de hoogte van de eigen bijdrage.

Vertegenwoordiging

Wanneer u de regie over uw leven dreigt te verliezen is het belangrijk dat anderen u helpen.  De vertegenwoordiger kan op bepaalde momenten beslissingen voor u nemen. Deze rol wordt meestal vervuld door een partner of naast familielid. Om als vertegenwoordiger te kunnen optreden moet vaak het nodige worden geregeld. Meer informatie kunt u vinden via onderstaande link:

http://www.goedvertegenwoordigd.nl/maatregelen/volmacht-en-levenstestament/toelichting-volmachten/

Regelt Maria Dommer mijn overschrijving bij de gemeente? 

Nee, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U dient zelf de overschrijving naar gemeente Stichtse Vecht te regelen. Heeft de gemeente vragen, dan kan er altijd (telefonisch) contact met ons worden opgenomen, zodat wij kunnen bevestigen dat u inderdaad bij ons woont.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en Inboedelverzekering

Voor beide zaken heeft Maria Dommer een collectieve verzekering.

Toewijzing van aanleunwoningen

De toewijzing van de aanleunwoningen (huur) vindt plaats aan de hand van de wachtlijst zorgvrager. Het klantenservicebureau is hierbij behulpzaam.

Wat houdt een zorgzwaartepakket (ZZP) in? 

Een ZZP omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. Er zijn lichte pakketten voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging en zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. Meer informatie is verkrijgbaar bij het klantenservicebureau of kijk op www.rijksoverheid.nl.

Kan het bezoek mee-eten in het restaurant?

Ja, dat is mogelijk. Graag minimaal een dag van tevoren aangeven. Zie prijslijst voor de kosten.

Hoe is de bereikbaarheid geregeld bij noodsituaties?

Wanneer zich een calamiteit voordoet is de verantwoordelijke verpleegkundige altijd bereikbaar. Zij of iemand van het management verzorgt de verdere communicatie naar bewoners, familie en andere betrokkenen.

Menu