Vacature Cliëntenraad

Wat is en doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van Maria Dommer heeft een onafhankelijke positie binnen Maria Dommer. De raad behartigt de algemene belangen van alle cliënten van dit woonzorgcentrum.

De Cliëntenraad adviseert de directie, gevraagd en ongevraagd, over alle beleidsvraagstukken en praktische zaken die van invloed zijn op de zorg en het welzijn van de cliënten van Maria Dommer.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) vormt hiervoor de wettelijke basis. De samenstelling en werkwijze van de Cliëntenraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Wie zijn wij?

Tot voor kort bestond de Cliëntenraad vooral uit bewoners. Met de ontwikkelingen van de laatste jaren is dit veranderd. Maria Dommer is van verzorgingshuis geleidelijk veranderd in een woonzorgcentrum voor mensen die meer en complexe zorg nodig hebben. Daarom  worden de bewoners steeds vaker vertegenwoordigd door mantelzorgers en onafhankelijke vrijwilligers.

De Cliëntenraad vergadert momenteel 6 keer per jaar op de maandagavond. De leden nemen daarnaast naar vermogen deel aan relevante in- en externe bijeenkomsten in het kader van (de voorbereiding of implementatie van) zorg- en kwaliteitsontwikkeling.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 6 leden, allen mantelzorger of vrijwilliger.

Wie zoeken wij?

De Cliëntenraad is op zoek naar mensen die, vanuit het cliëntenperspectief, actief betrokken willen en kunnen zijn bij de zorg- en beleidsontwikkeling binnen Maria Dommer.

Persoonlijke betrokkenheid en affiniteit met de ouderenzorg staan daarbij voorop. Uiteraard kunt u zich inleven in de belangen van de cliënten van Maria Dommer en bent u in staat om hun gemeenschappelijke wensen en signalen te vertolken in het overleg binnen de Cliëntenraad en met de bestuurder.

Wat heeft de Cliëntenraad u te bieden?

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie. U krijgt de mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de zorgverlening aan cliënten van Maria Dommer. U maakt deel uit van een betrokken en enthousiast team dat bij het vormgeven van medezeggenschap veel waarde hecht aan wederzijds respect, waardering en een open dialoog.

Interesse?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de Cliëntenraad, of als u over deze functie meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Cliëntenraad, de heer A. Timp, email: Clientenraad@maria-dommer.nl.

Menu